top of page

Katas de base

Heian shodan

Heian nidan

Heian sandan

Heian yondan

Heian godan

Tekki shodan

Bassai dai

Kanku dai

bottom of page